Top
How to Redeem Loyalty Point to Voucher
 

Làm thế nào để tích điểm khi thanh toán?

Khi (Thanh toán)

  • Trong trang thanh toán, bạn có thể chuyển đổi điểm tích được của mình thành phiếu mua hàng bằng cách nhấp vào "Đổi (LP) thành Voucher".
  • Điền vào số điểm tích lũy bạn muốn chuyển thành phiếu mua hàng và nhấp vào "Tạo".
  • Chọn phiếu mua hàng bạn đã tạo và tiến hành thanh toán. (Xin vui lòng truy cập trang Làm thế nào để Mua của chúng tôi)

Trang điểm tích lũy của tôi

  • Trong mục hồ sơ của trang điểm tích lũy của tôi bạn có thể kiểm tra số điểm mà bạn đã tích lũy được.
  • Phiếu mua hàng từ điểm tích lũy hoặc phiếu mua hàng bình thường chỉ được phép sử dụng một lần để thanh toán.
  • Điểm tích lũy khi chuyển thàn phiếu mua hàng sẽ không được hoàn lại.